Oppaat ja työjärjestykset‎ > ‎Oppiaineet‎ > ‎Kielet‎ > ‎

Englanti (ENA)


Englanti (A- oppimäärä) LOPS 2021  (https://www.oph.fi/fi/koulutus-ja-tutkinnot/lukion-opetussuunnitelmien-perusteet)ENA1 Opiskelutaidot ja kieli-identiteetin rakentaminen (1 op)

Moduulin  tehtävänä  on  avata  lukion kieltenopiskelun  tavoitteita  suhteessa  jat-kuvaan oppimiseen ja tulevaisuuden tarpeisiin muutosten monikielisessä maail- massa. Moduuli totuttaa opiskelijaa lukion kieltenopiskeluun, jossa kohdekieltä käytetään  mahdollisimman  paljon. Tehtävänä  on  kehittää  opiskelijan  kielitie- toisuutta ja kieli-identiteettiä sekä itse- ja vertaisarviointitaitoja sekä vahvistaa opiskelijan ja ryhmän  hyvinvointiosaamista.


Tavoitteet

Moduulin tavoitteena on, että opiskelija

      rohkaistuu kehittämään kielitaitoaan

      syventää käsitystään kielitietoisuudesta ja monikielisyydestä

      analysoi ja kehittää taitoaan käyttää itse- ja vertaisarviointia oppimista tuke- vana menetelmänä
      monipuolistaa kieltenopiskelustrategioitaan

      oppii hyödyntämään tarkoituksenmukaisia kieltenopiskelun apuvälineitä

      pystyy suhteuttamaan osaamistaan taitotasoon B2.1.

 

Keskeiset sisällöt

      henkilökohtaisen kieliprofiilin laatiminen

      tavoitteiden asettelu kielten opiskelulle

      monikielisyys voimavarana

      erilaisiin teksti- ja tyylilajeihin tutustuminen

      toisiin tutustuminen, arkitiedon vaihtaminen ja vuorovaikutusosaamisen vah- vistaminen keskustellen

 

ENA2 Englanti globaalina kielenä (3 op)

 

Moduulin tehtävänä on tarkastella englannin kielen aseman kehittymistä lingua francana globaaleissa konteksteissa ja vuorovaikutustilanteissa, joissa englanti ei  välttämättä   ole  kenenkään  äidinkieli. Tehtävänä  on  myös  tarkastella, miten kieli  ja  kielitaito  vaikuttavat  eettisesti  kestävään  toimintaan  kaikessa viestinnässä. Moduulissa avataan rakentavan vuorovaikutuksen (mediaatio) käsitettä keskeisenä kielitaidon osa-alueena.

 

Tavoitteet

Moduulin tavoitteena on, että opiskelija

      tunnistaa tapoja kehittää rakentavaa vuorovaikutusta

      kehittää rakentavan vuorovaikutuksen strategioitaan ja ongelmanratkaisu- taitojaan
      vahvistaa vuorovaikutuksessa toimimisen taitojaan sekä kielellistä itsetuntoaan

      syventää tietoaan englannin asemasta kulttuurisen ja kielellisen monimuotoi- suuden näkökulmasta.

 

Keskeiset sisällöt

      englanti äidinkielenä, toisena kielenä, virallisena kielenä, globaalina kielenä

      kansainvälisyys arjessa ja lähiympäristöissä, liikkuvuus

      kansainväliset suhteet

      rakentava vuorovaikutus, merkitysneuvottelut ja kielentäminen hyvinvoinnin ja itsetunnon rakentajana
      puhujien eri taustat ja statusvaikutukset

      äänteiden muodostuminen ja puheen tuottaminen; englannin variantteja ja vertailua muihin kieliin
      viestintätyyli erilaisissa medioissa


ENA3 Englannin kieli ja kulttuuri luovan ilmaisun välineenä (2 op)

 

Moduulin tehtävänä on syventää kulttuurista ymmärrystä. Moduulissa tarkastellaan  kielten  ja  kulttuurien  moninaisuutta  sekä  arvoja  ja  merkityksiä, jotka  välit- tyvät kulttuurin kautta yksilölle ja yhteisölle. Taiteiden merkitystä tarkastellaan niiden vaikuttavuuden kautta. Opiskelijaa ohjataan hyödyntämään muita opintoja tai oppimisympäristöjä sekä elämänpiirejään. Opintoihin voidaan sisällyttää laajahko luovan ilmaisun tuotos.

 

Tavoitteet

Moduulin tavoitteena on, että opiskelija

      tekee omia tulkintoja erilaisista aihepiiriin liittyvistä teksteistä
      pystyy tuottamaan tekstejä monipuolisesti itselle tärkeistä kulttuuriaiheista ja -ilmiöistä 

      vahvistaa taitoa käyttää reflektointia kielenoppimisen välineenä.

 

Keskeiset sisällöt

      luova toiminta
      kulttuurin ja taiteen merkitys yksilölle ja yhteisölle
      itseilmaisu identiteetin rakentumisessa

 

ENA4 Englannin kieli vaikuttamisen välineenä (2 op)

 

Moduulin tehtävänä on kehittää ajattelu- ja opiskelutaitoja harjoittelemalla kriit-tisiä luku- ja tiedonhankintataitoja sekä niihin pohjautuvia soveltamisen ja tuottamisen taitoja. Moduulissa tarkastellaan osallisuuden, aktiivisen toimijuuden ja demokratian rakentumista englannin kielellä kielellisesti, kulttuurisesti ja katso- muksellisesti  monimuotoisessa maailmassa.

 

Tavoitteet

Moduulin tavoitteena on, että opiskelija

      tutustuu medioissa esillä oleviin ajankohtaisiin aiheisiin ja niiden taustoihin
      kehittää taitojaan ilmaista ja arvioida mielipiteitä sekä argumentoida tiedon perusteella
      hyödyntää erilaisia tietolähteitä, oppimisympäristöjä ja tapoja tuottaa tekstejä.

 

Keskeiset sisällöt

      vaikuttaminen kansalaisyhteiskunnassa
      ihmisoikeuskysymykset, tasa-arvo
      yksilön vastuut ja velvollisuudet, sananvapaus
      neuvottelemisen taidot (arkiset–institutionaaliset)
      median rooli asenteiden muokkaajana


ENA5 Kestävä tulevaisuus ja tiede (2 op)

 

Moduulin tehtävänä on syventää opiskelijan tiedonhankinnan taitoja, erityisesti lähteen luotettavuuden tarkastelun näkökulmasta, ja vahvistaa hänen tekstin tulkitsemisen ja tuottamisen taitojaan. Tehtävänä on myös vahvistaa opiskelijan taitoja esittää kysymyksiä ja etsiä vastauksia tai hahmotella ratkaisuja itsenäisesti ja ryhmän jäsenenä.

 

Tavoitteet

Moduulin tavoitteena on, että opiskelija

      oppii käyttämään asiayhteyteen sopivia lukustrategioita ja tiivistämisen taitoja

      kehittää taitojaan raportoida jäsennellysti havainnoista itseään kiinnostavista aiheista yksin ja ryhmässä.

 

Keskeiset sisällöt

      opiskelijoita kiinnostavat tiedon- ja tieteenalat

      erilaiset tulevaisuudenvisiot

      kestävää tulevaisuutta rakentavat innovaatiot; mahdollisuudet ratkaista monimutkaisia ongelmia
      yleistajuiset tekstit, lähdekriittisyys

      englanti tieteen kielenä, tieteellisen tekstin piirteet

 

ENA6 Englannin kieli jatko-opinnoissa ja työelämässä (2 op)

 

Moduulin tehtävänä on syventää opiskelijan käsitystä kielitaidosta työelämätaitona ja sosiaalisena pääomana muuttuvassa maailmassa. Moduulissa pohditaan jatko- opinto- ja urasuunnitelmia sekä työntekoa myös kansainvälisessä kontekstissa.

 

Tavoitteet

Moduulin tavoitteena on, että opiskelija

      vahvistaa tietämystään tekstilajeista, jotka ovat tyypillisiä mahdollisille jatko- opinto- tai urasuunnitelmille

      rohkaistuu englannin kielen käyttäjänä erilaisissa opiskeluun ja työntekoon liittyvissä vuorovaikutustilanteissa
      kehittää taitoaan ilmaista itseään myös muodollisissa asiayhteyksissä.

 

Keskeiset sisällöt

      jatko-opinto- ja urasuunnitelmat; urajoustavuus

      kieliprofiilin täydentäminen tulevaisuuden tarpeita varten

      kansalliset tai kansainväliset yhteisöt tai yritykset työnantajina

      työelämään astuvan opiskelijan arjen ja talouden hallinta


VALTAKUNNALLISET VALINNAISET OPINNOT

Valinnaisten opintojen erityisenä tavoitteena on ohjata opiskelijaa muodostamaan kokonaiskäsitys kielitaitonsa tasosta opintojen päättövaiheessa sekä auttaa opiskelijaa löytämään keinoja kehittää osaamistaan. Kieliprofiilia täydennetään tavoitteellisesti opiskelijan omien tarpeiden mukaan.

 

ENA7 Ympäristö ja kestävä elämäntapa (2 op)

 

Moduulin   tehtävänä  on  valmistaa  opiskelijaa  maailmankansalaiseksi,  jolla on tietoa, taitoa ja tahtoa osallistua globaaleista ympäristökysymyksistä käytäviin keskusteluihin. Näkökulmia tarkastellaan opiskelijan omasta elinpiiristä käsin, mutta moduulissa tutustutaan myös kansainvälisten organisaatioiden tapoihin käsitellä kestävään elämäntapaan liittyviä kysymyksiä.

 

Tavoitteet
Moduulin tavoitteena on, että opiskelija

      vahvistaa tiedonhakutaitojaan erityisesti lähdekritiikin näkökulmasta
      kehittää ajattelun taitojaan hyödyntämällä kielitaitoaan erilaisten syy- seuraussuhteiden analysoimiseksi
      osallistuu myös laajempiin suullisiin tai kirjallisiin vuorovaikutustilanteisiin.

 

Keskeiset sisällöt
      globaalit ympäristökysymykset, esimerkiksi ilmastonmuutos
      kestävä elämäntapa opiskelijan omassa elinpiirissä
      esimerkkejä kansainvälisistä sopimuksista tai sopimusneuvotteluista
      ratkaisukeskeisyys

 

ENA8 Viesti ja vaikuta puhuen (2 op)

 Moduulin tehtävänä on harjaannuttaa opiskelijan monipuolista suullista kielitai- toa, jota tarvitaan kansainväliseen toimijuuteen, sekä tarjota opiskelijalle jatku- van oppimisen välineitä oman suullisen kielitaidon kehittämiseksi. Tehtävänä on myös vahvistaa neuvottelemisen taitoja sekä toisen arvostamista ja huomioon ottamista. Moduuliin sisältyy Opetushallituksen tuottaman suullisen kielitaidon kokeen tai erillisen ohjeistuksen mukaisten näyttöjen suorittaminen.

 Tavoitteet

Moduulin tavoitteena on, että opiskelija
      syventää ymmärrystään suullisiin vuorovaikutustilanteisiin vaikuttavista tekijöistä
      vahvistaa suullisen vuorovaikutuksen taitojaan
      vahvistaa taitoaan ymmärtää kielen eri variantteja

      harjoittelee valmistelua edellyttävää suullista tuottamista.


Keskeiset sisällöt

      puhumisen eri piirteet

      englannin käyttäjien erilaisten taustojen ja eri äidinkielten vaikutus puhetilanteisiin
      dialogisuus

      oppimäärän pakollisten opintojen aikana käsitellyt aiheet ja niiden täydentä- minen opiskelijoiden tarpeiden mukaan


Kuntakohtaiset soveltavat kurssit

ENA9 Kertauskurssi Kurssi on tarkoitettu ylioppilaskirjoituksiin valmentautumiseen.

ENA11 Kohti lukioenglantia Kurssi on tarkoitettu lukio-opintoja aloittaville. Kurssilla kerrataan peruskoulun kieliainesta ja annetaan ohjeita kieltenopiskeluun lukiossa.
LOPS 2016


4. Yhteiskunta ja ympäröivä maailma (ENA4) Kurssilla kehitetään tiedonhankintataitoja ja kriittistä lukutaitoa sekä harjoitellaan aktiivista toimijuutta englannin kielellä. Tutustutaan erilaisiin yhteiskunnallisista ilmiöistä käytäviin keskusteluihin erityisesti aktiivisen kansalaisuuden näkökulmasta. Pohditaan yksilöiden ja yhteisöjen vastuita ja toimintamahdollisuuksia, kuten ihmisoikeuskysymyksiä ja vaikuttamismahdollisuuksia kansalaisyhteiskunnassa.

5. Tiede ja tulevaisuus (ENA5) Kurssilla syvennetään tekstin tulkinnan ja tuottamisen sekä tiedonhankinnan taitoja hakemalla tietoa opiskelijoita kiinnostavista tiedon- ja tieteenaloista. Harjaannutaan jakamaan omia tietoon tai mielipiteeseen perustuvia näkökantoja. Pohditaan erilaisia tulevaisuudenvisioita erityisesti teknologian ja digitalisaation näkökulmista sekä englannin kielen asemaa kansainvälisenä tieteen ja teknologian kielenä. Aihepiirit nousevat eri tiedon- ja tieteenaloista.

6. Opiskelu, työ ja toimeentulo (ENA6) Kurssilla syvennetään käsitystä kielitaidosta työelämätaitona ja sosiaalisena pääomana. Tutustutaan tekstilajeihin, joita opiskelijat kohtaavat mahdollisissa jatko-opinnoissa tai työelämässä. Pohditaan jatko-opinto- tai urasuunnitelmia ja työntekoa myös kansainvälisessä kontekstissa. Käsitellään talousasioita, jotka liittyvät opiskelijan elämänpiiriin, sekä laajempia talouden ilmiöitä. Valtakunnalliset syventävät kurssit Kursseilla syvennetään opiskelijan taitoa käyttää englannin kieltä eri tarkoituksiin. Kursseilla harjoitellaan tekstien tulkitsemista ja tuottamista yksin ja yhdessä sekä kerrataan kielitietoa opiskelijoiden tarpeiden mukaan. Kursseihin voidaan integroida muihin opintoihin liittyvä laajahko kirjallinen tai suullinen englanninkielinen osuus tai kokonaisuus.

Syventävät kurssit 7-8

7. Kestävä elämäntapa (ENA7) Kurssilla syvennetään taitoa tulkita ja tuottaa englantia erilaisissa kirjallisissa vuorovaikutustilanteissa ja erilaisille yleisöille. Kurssilla analysoidaan tai tuotetaan eri tekstilajien tekstejä, kuten fiktiivisiä tai ei-fiktiivisiä, kertovia, kuvaavia, pohtivia, ohjaavia tai kantaa ottavia tekstejä. Kurssilla jatketaan oppimäärän pakollisten kurssien teemojen käsittelyä ekologisen, taloudellisen sekä sosiaalisesti ja kulttuurisesti kestävän elämäntavan näkökulmasta ottaen huomioon opiskelijoiden tarpeet tai kiinnostuksen kohteet.


8. Viesti ja vaikuta puhuen (ENA8) Kurssilla syvennetään taitoa tuottaa kieltä suullisesti, taitoa ymmärtää puhuttua kieltä ja rakentaa dialogia. Vankennetaan puhumisen sujuvuutta sekä harjoitellaan valmistelua edellyttävää suullista tuottamista. Kurssilla kerrataan oppimäärän pakollisilla kursseilla käsiteltyjä aihepiirejä tai niitä täydennetään opiskelijoiden tarpeiden mukaan.

Kuntakohtaiset soveltavat kurssit

ENA9 Kertauskurssi Kurssi on tarkoitettu ylioppilaskirjoituksiin valmentautumiseen.

ENA11 Kohti lukioenglantia Kurssi on tarkoitettu lukio-opintoja aloittaville. Kurssilla kerrataan peruskoulun kieliainesta ja annetaan ohjeita kieltenopiskeluun lukiossa.


https://sites.google.com/a/roiedu.fi/rovaniemen-aikuislukio/oppaat-ja-tyoejaerjestykset/kurssikuvaukset/kielet/englanti/IMG_0715%20%282%29.JPG?attredirects=0