Oppaat ja työjärjestykset‎ > ‎Oppiaineet‎ > ‎Kielet‎ > ‎

Ruotsi (RUB)Ruotsi (B-oppimäärä) LOPS 2021 (https://www.oph.fi/fi/koulutus-ja-tutkinnot/lukion-opetussuunnitelmien-perusteet)


RUB11 Opiskelutaidot ja kieli-identiteetin rakentaminen (1 op)

 Moduulin tehtävä on johdattaa ja motivoida opiskelijaa lukion toisen kotimaisen kielen opintoihin ja kasvattaa opiskelijan tietoisuutta omasta kieli- ja kulttuuri- taustastaan vuorovaikutuksessa ryhmän kanssa. Moduulin tehtävänä on myös vahvistaa opiskelijan tietoisuutta ruotsin kielen taustasta, historiasta ja ase- masta Suomessa sekä ohjata opiskelijaa löytämään ruotsin kielen vaikutuksesta kertovia kielellisiä ja kulttuurisia piirteitä omasta arjesta ja yhteiskunnasta.

 
Tavoitteet
Moduulin tavoitteena on, että opiskelija

      tunnistaa olemassa olevaa kielitaitoaan ja omia vahvuuksiaan
      rohkaistuu käyttämään ruotsin taitoaan arkipäiväisissä vuorovaikutustilan- teissa painottaen suullista viestintää
      kehittää omia opiskelustrategioitaan ja vuorovaikutustaitojaan ja löytää itselle sopivia työtapoja
      syventää tietämystään suomen ja ruotsin kielten vaikutuksesta toisiinsa sekä Suomessa vallitsevista kieliolosuhteista
      pystyy suhteuttamaan ruotsin kielen osaamistaan oppimäärän opiskelulle määriteltyyn  taitotasoon B1.1.

Keskeiset sisällöt
      opiskelijan kieliprofiilin laatiminen tai täydentäminen sekä omien tavoitteiden asettaminen
      kielitietoisuus, monikielisyys, kielten väliset suhteet
      omaa oppimista edistävien työkalujen löytäminen ja hyödyntäminen

 

RUB12 Ruotsin kieli arjessani (3 op)

 Moduulin tehtävänä on kannustaa opiskelijaa käyttämään ruotsia rohkeasti ja kehittämään omia vuorovaikutustaitojaan eri tilanteissa.

 Tavoitteet

Moduulin tavoitteena on, että opiskelija

      osaa kertoa ruotsiksi omasta elämästään, ihmissuhteistaan ja lähiympäris- töstään eri tilanteissa erilaisia viestintäkanavia käyttäen
      kehittää keskustelu- ja kuuntelutaitojaan ruotsiksi
      kehittää palautteen antamisen ja vastaanottamisen sekä osaamisensa arvi- oinnin taitoja.

 Keskeiset sisällöt
      ruotsin kielen käyttö opiskelijan arkipäivään liittyvissä vuorovaikutustilanteissa
      oma elämä, ihmissuhteet ja lähiympäristö
      yksilön ja yhteisön hyvinvointi
      ääntämisen harjaannuttaminen


RUB13 Kulttuuri ja mediat (2 op)

Moduulin tehtävänä on vahvistaa opiskelijan monilukutaitoa ja erilaisten tekstien tulkitsemis- ja tuottamistaitoja ruotsinkielisiä medioita hyödyntäen

Tavoitteet

Moduulin tavoitteena on, että opiskelija

      tuntee suomenruotsalaisia, ruotsalaisia ja muita pohjoismaisia kulttuuri- ilmiöitä
      tuntee ruotsinkielisiä medioita

      osaa hyödyntää ruotsinkielisiä lähteitä tiedonhaussa

      pystyy seuraamaan ruotsinkielisiä uutistekstejä ja ymmärtää pääasiat niistä.

 

Keskeiset sisällöt

      suomenruotsalaiset ja muut pohjoismaiset kulttuuri-ilmiöt

      ruotsinkieliset mediat

      opiskelijoita kiinnostavat ajankohtaiset aiheet ruotsiksi

 

RUB14 Ympäristömme (2 op)

Moduulin tehtävänä on vahvistaa opiskelijan monilukutaitoa ja erilaisten tekstien tulkitsemis- ja tuottamistaitoja hyödyntäen erilaisia oppimisympäristöjä. Opiske- lija tutustuu moduulissa erilaisiin tekstityyppeihin.

 Tavoitteet

Moduulin tavoitteena on, että opiskelija

      osaa tulkita erilaisia tekstejä, jotka käsittelevät maailman erilaisia elinympä- ristöjä, kulttuureja ja yhteiskuntia

      harjoittaa erityisesti kirjallisia tekstintuottamistaitojaan aiheena mielipiteen ilmaisu
      pystyy tuottamaan lyhyen ohjatun tekstin moduulin aihepiiristä.

 Keskeiset sisällöt

      kulttuurinen moninaisuus

      erilaiset elinympäristöt

      ajankohtaiset yhteiskunnalliset aiheet opiskelijoiden näkökulmasta

 

RUB15 Opiskelu- ja työelämä (2 op)

 Moduulin tehtävänä on, että opiskelija tutustuu mahdollisuuksiin opiskella ja tehdä töitä ruotsin kielellä ja tutustuu pohjoismaiseen ja muuhun kansainväli- seen yhteistyöhön.

Tavoitteet

Moduulin tavoitteena on, että opiskelija

      rohkaistuu ruotsin kielen käyttäjänä erilaisissa opiskeluun ja työntekoon liit- tyvissä vuorovaikutustilanteissa

      kehittää tietämystään tekstilajeista, jotka liittyvät keskeisesti opiskeluun, työ- elämään ja itsenäistymiseen

      pohtii jatko-opintojaan, urasuunnitelmiaan sekä valmiuksiaan elinikäiseen oppimiseen.


Keskeiset sisällöt

      opiskelu, ammatit ja työelämä opiskelijan ja yhteiskunnan näkökulmasta
      tulevaisuuden suunnitelmat
      vuorovaikutustilanteet ja tekstit, jotka liittyvät jatko-opiskeluun ja työelämään
      opiskelijan elämänhallinta
      kieliprofiilin täydentäminen tulevaisuuden tarpeita varten
      erilaisten hakemusten laatiminen

 VALTAKUNNALLISET VALINNAISET OPINNOT

Valinnaisten opintojen erityisenä tavoitteena on ohjata opiskelijaa muodostamaan kokonaiskäsitys kielitaitonsa tasosta opintojen päättövaiheessa sekä auttaa opiskelijaa löytämään keinoja kehittää osaamistaan. Valinnaisissa opinnoissa kerrataan oppimäärän pakollisissa moduuleissa käsiteltyjä aihepiirejä tai täy- dennetään niitä opiskelijoiden mielenkiinnon ja tarpeiden mukaan. Kieliprofiilia täydennetään tavoitteellisesti opiskelijan omien tarpeiden mukaan

 

RUB16 Viesti ja vaikuta puhuen (2 op)

 Moduulin tehtävänä on syventää opiskelijan taitoa tuottaa ruotsin kieltä suulli- sesti, ymmärtää puhuttua ruotsin kieltä ja rakentaa dialogia. Moduuliin sisältyy Opetushallituksen tuottaman suullisen kielitaidon kokeen tai erillisen ohjeistuk- sen mukaisten näyttöjen suorittaminen.

 Tavoitteena

Moduulin tavoitteena on, että opiskelija
      vankentaa puhumisen sujuvuutta
      tuottaa valmistelua edellyttävän suullisen esityksen
      tiedostaa suullisen osaamisensa tason ja kehittämistarpeensa ja saa tästä palautetta.


Keskeiset sisällöt
      vuorovaikutustilanteet, dialogin rakentaminen
      puhumisen eri piirteet
      aitojen ruotsinkielisten kontaktien monipuolinen tarjoaminen opiskelijalle eri- laisissa ympäristöissä

 RUB17 Kestävä elämäntapa (2 op)

 Moduulin tehtävänä on syventää oppimäärän pakollisten moduulien teemojen käsittelyä ekologisen, taloudellisen sekä sosiaalisesti ja kulttuurisesti kestävän elämäntavan näkökulmasta ottaen huomioon opiskelijoiden tarpeet tai kiinnos- tuksen kohteet.

Tavoitteet

Moduulin tavoitteena on, että opiskelija
      syventää taitoaan tulkita ja tuottaa ruotsin kieltä erilaisissa kirjallisissa vuorovaikutustilanteissa ja erilaisille yleisöille
      laajentaa sosiaalisen median tuntemustaan käyttäen ruotsin kieltä
      tutustuu kansallisissa kielitutkinnoissa vaadittavaan ruotsin taidon osaami- seen.

 

Keskeiset sisällöt
      kestävä kehitys ja elämäntapa erityisesti opiskelijan näkökulmasta
      eettisyys ja vastuullisuus sosiaalisen median käytössä, sananvapaus
 Kuntakohtaiset soveltavat kurssit

RUB8 Abien kertauskurssi Valmistaudutaan ylioppilaskirjoituksiin kertaamalla, syventämällä ja kokoamalla edellisten kurssien sisältöjä ja kielioppia. Vankennetaan kuullunymmärtämistä.

RUB13 Ruotsin johdantokurssi Suoritetaan opintojen alussa. Kerrataan peruskoulun oppimäärää ja tutustutaan lukion työtapoihin ja opiskelutekniikkaan ruotsin kielen eri osa-alueilla. Luodaan perusvalmiudet tulevia kursseja varten.LOPS 2016

3. Kulttuuri ja mediat (RUB13) Kurssilla vahvistetaan monilukutaitoa ja erilaisten tekstilajien tulkitsemis- ja tuottamistaitoa eri medioita hyödyntäen. Tutustutaan suomenruotsalaisiin ja muihin pohjoismaisiin kulttuuriilmiöihin ja medioihin ajankohtaisista ja opiskelijoita kiinnostavista näkökulmista.

4. Monenlaiset elinympäristömme (RUB14) Kurssilla kehitetään erilaisten tekstilajien tulkintaa ja tuottamista. Aihepiireinä ovat kulttuurisesti moninainen elinympäristö sekä yhteiskunnan ajankohtaiset ilmiöt, joita tarkastellaan ensisijaisesti opiskelijoiden eri elämäntilaisiin liittyvistä näkökulmista.

5. Opiskelu- ja työelämää ruotsiksi (RUB15) Kurssilla harjoitellaan työelämässä tarvittavia vuorovaikutustaitoja sekä pohditaan jatko-opintoja ja tulevaisuudensuunnitelmia. Tutkitaan mahdollisuuksia opiskella ja tehdä töitä ruotsin kielellä. Tutustutaan mahdollisuuksiin osallistua pohjoismaiseen ja muuhun kansainväliseen yhteistyöhön. Valtakunnalliset syventävät kurssit Kursseilla syvennetään opiskelijan taitoa käyttää ruotsin kieltä eri tarkoituksiin. Kursseilla harjoitellaan tekstien tulkitsemista ja tuottamista yksin ja yhdessä sekä kerrataan kielitietoa opiskelijoiden tarpeiden mukaan. Kursseihin voidaan integroida muihin opintoihin liittyvä kirjallinen tai suullinen ruotsinkielinen osuus tai kokonaisuus.


Syventävät kurssit 6-7

6. Viesti ja vaikuta puhuen (RUB16) Kurssilla syvennetään taitoa tuottaa kieltä suullisesti, taitoa ymmärtää puhuttua kieltä ja rakentaa dialogia. Vankennetaan puhumisen sujuvuutta sekä harjoitellaan valmistelua edellyttävää suullista tuottamista. Kurssilla kerrataan oppimäärän pakollisilla kursseilla käsiteltyjä aihepiirejä tai niitä täydennetään opiskelijoiden tarpeiden mukaan.

7. Kestävä elämäntapa (RUB17) Kurssilla syvennetään taitoa tulkita ja tuottaa ruotsin kieltä erilaisissa kirjallisissa vuorovaikutustilanteissa ja erilaisille yleisöille. Kurssilla käsitellään eri tekstilajien tekstejä, kuten fiktiivisiä tai ei-fiktiivisiä, kertovia, kuvaavia, pohtivia, ohjaavia tai kantaa ottavia tekstejä. Kurssilla jatketaan oppimäärän pakollisten kurssien teemojen käsittelyä ekologisen, taloudellisen sekä sosiaalisesti ja kulttuurisesti kestävän elämäntavan näkökulmasta ottaen huomioon opiskelijoiden tarpeet tai kiinnostuksen kohteet.

Kuntakohtaiset soveltavat kurssit

RUB8 Abien kertauskurssi Valmistaudutaan ylioppilaskirjoituksiin kertaamalla, syventämällä ja kokoamalla edellisten kurssien sisältöjä ja kielioppia. Vankennetaan kuullunymmärtämistä.

RUB13 Ruotsin johdantokurssi Suoritetaan opintojen alussa. Kerrataan peruskoulun oppimäärää ja tutustutaan lukion työtapoihin ja opiskelutekniikkaan ruotsin kielen eri osa-alueilla. Luodaan perusvalmiudet tulevia kursseja varten.


https://sites.google.com/a/roiedu.fi/rovaniemen-aikuislukio/oppaat-ja-tyoejaerjestykset/kurssikuvaukset/kielet/ruotsi/IMG_0775%20%282%29.JPG?attredirects=0

 Lippukuva: photopin.com