Fysiikka (FY)

Pakolliset kurssit 1 - 2 (uusi ops)

1. Fysiikka luonnontieteenä (FY1)

Tavoitteet

Kurssin tavoitteena on, että opiskelija

• saa kokemuksia, jotka herättävät ja syventävät kiinnostusta fysiikkaa ja sen opiskelua kohtaan

• ymmärtää, kuinka luonnontieteellinen tieto rakentuu kokeellisen toiminnan ja siihen kytkeytyvän mallintamisen kautta

• osaa suunnitella ja toteuttaa yksinkertaisia luonnontieteellisiä kokeita

• tutustuu aineen ja maailmankaikkeuden rakenteeseen liittyviin peruskäsitteisiin ja jäsentää käsitystään luonnon perusrakenteista

• osaa käyttää ja soveltaa liikeilmiöiden käsitteitä jokapäiväisen elämän ilmiöissä

• osaa käyttää tieto- ja viestintäteknologiaa opiskelun tukena.

Keskeiset sisällöt

• fysiikan merkitys nykyaikana, jatko-opinnoissa ja työelämässä

• tutustuminen perusvuorovaikutuksiin, maailmankaikkeuden rakenteisiin ja syntyyn sekä aineen rakenteeseen

• voima liikkeen muutoksen aiheuttajana ja liikeilmiöt

• tutkimukset ja mallintaminen fysikaalisen tiedon rakentumisessa

• tulosten kerääminen, esittäminen graafisesti ja luotettavuuden arviointi

2. Lämpö (FY2)

Tavoitteet

Kurssin tavoitteena on, että opiskelija

• osaa käyttää ja soveltaa lämpöilmiöiden käsitteitä jokapäiväisen elämän, ympäristön, yhteiskunnan ja teknologian ilmiöissä

• osaa tutkia aineen termodynaamiseen tilaan ja olomuodon muutoksiin liittyviä ilmiöitä

• syventää ymmärrystään energiasta fysiikan keskeisenä käsitteenä

• kehittää valmiuksia osallistua ympäristöä ja teknologiaa koskevaan päätöksentekoon.

Keskeiset sisällöt

• fysiikan merkitys energiantuotannon ratkaisuissa ja kestävän tulevaisuuden rakentamisessa

• lämpö ja lämpötila

• kaasujen tilanmuutokset, lämpölaajeneminen ja paine

• kappaleiden lämpeneminen, jäähtyminen, olomuodon muutokset ja lämpöenergia

• mekaaninen työ, teho ja hyötysuhde

• energian säilyminen lämpöopissa ja lämmön siirtymissuunta

• tutkimuksen tai ongelmanratkaisun ideointia ja suunnittelua