Kemia (KE)

Pakolliset kurssit 1 – 2 (uusi ops)

1.       Kemiaa kaikkialla (KE1)

    Tavoitteet

    Kurssin tavoitteena on, että opiskelija

    • saa kokemuksia, jotka herättävät ja syventävät kiinnostusta kemiaa ja sen opiskelua kohtaan

    • kehittää valmiuksia osallistua kemiaan liittyvään yhteiskunnalliseen keskusteluun

    • osaa käyttää ja soveltaa tietoa aineiden ominaisuuksista jokapäiväisen elämän ja ympäristön ilmiöissä

    • osaa tutkia kokeellisesti ja erilaisia malleja käyttäen erilaisia kemian ilmiöitä sekä ottaa huomioon työturvallisuusnäkökohdat

    • osaa käyttää aineen ominaisuuksien päättelyssä aineen rakenteen malleja, jaksollista järjestelmää ja tietolähteitä.

 Keskeiset sisällöt

• kemian merkitys nykyaikana, jatko-opinnoissa ja työelämässä

• atomin rakenne ja jaksollinen järjestelmä pääpiirteissään

• alkuaineiden ja yhdisteiden ominaisuuksia

• aineiden ominaisuuksien selittäminen aineen rakenteen, kemiallisten sidosten ja poolisuuden avulla

       • kysymykset tiedonhankinnan lähtökohtana

       • turvallinen työskentely, aineen erotusmenetelmät, aineiden ominaisuuksien tutkiminen, havainnointi  

          ja johtopäätösten tekeminen

 

2.       Ihmisen ja elinympäristön kemiaa (KE2)

    Tavoitteet

    Kurssin tavoitteena on, että opiskelija

    • osaa käyttää ja soveltaa orgaanisiin yhdisteisiin ja ainemäärään liittyviä käsitteitä jokapäiväisen elämän, ympäristön, yhteiskunnan ja teknologian ilmiöissä

    • osaa tutkia kokeellisesti tai erilaisia malleja käyttäen orgaanisiin yhdisteisiin, ainemäärään ja pitoisuuteen liittyviä ilmiöitä

    • ymmärtää, kuinka kemiallinen tieto rakentuu kokeellisen toiminnan ja siihen kytkeytyvän mallintamisen kautta

    • osaa käyttää tieto- ja viestintäteknologiaa mallintamisen välineenä.

Keskeiset sisällöt

• kemian merkitys hyvinvoinnin ja terveyden kannalta

• orgaanisten yhdisteiden, kuten hiilivetyjen, happi- ja typpiyhdisteiden, rakenteiden mallintaminen ja kuvaaminen erilaisilla malleilla

• avaruusrakenne ja isomeria

• orgaanisten yhdisteiden ominaisuuksien selittäminen rakenteen avulla

• ainemäärä ja pitoisuus

• työvälineiden ja reagenssien käyttö sekä liuosten valmistus

• aineen rakenteen analyysimenetelmät, kuten spektroskopia