Äidinkieli ja kirjallisuus (ÄI)

ÄIDINKIELI JA KIRJALLISUUS

Oppikirja: Särmä. Suomen kieli ja kirjallisuus

Toim. Leija Arvassalo, Eeva Lahdenmäki, Tiina Talvitie

Työkirja: Särmä. Tehtäviä 1 - 6

ÄI0 (kurssitarjottimessa ÄI10)

Kurssilla kerrataan kielenhuollon ja kieliopin keskeiset käsitteet. Kurssilla käydään läpi referoinnin periaatteet sekä lehtitekstilajit. Kurssilla kerrataan kaunokirjallisuuden keskeiset käsitteet ja harjoitellaan erilaisten tekstien tulkintaa ja analysointia.

 

ÄI1 Tekstit ja vuorovaikutus

Opiskelijan käsitys monimuotoisista teksteistä ja vuorovaikutuksesta syvenee. Hänen monilukutaitonsa sekä kykynsä toimia vuorovaikutustilanteissa tavoitteellisesti ja tarkoituksenmukaisesti lisääntyvät. Hän harjaantuu tarkkailemaan ja kehittämään omia taitojaan kuuntelijana, puhujana, lukijana ja kirjoittajana erilaisissa ympäristöissä.

Opiskelija kehittää taitoaan tulkita, tuottaa ja arvioida erilaisia tekstejä ja niiden ilmaisutapoja, monipuolistaa käsitystään kirjoittamisesta, lukemisesta ja puhumisesta vuorovaikutuksellisena, yhteisöllisenä ja yksilöllisenä ilmiönä, syventää käsitystä itsestään tekstien tulkitsijana ja tuottajana, lisää tietojaan ja taitojaan puhumisesta ja ryhmäviestinnästä.

Keskeiset sisällöt

• oman viestijäkuvan kehittyminen puhujana, kuuntelijana, kirjoittajana ja lukijana

• tekstin käsite ja tekstilajit: kertovat, kuvaavat, ohjaavat, kantaa ottavat ja pohtivat tekstit ja niiden yhdistelmät

• tekstikokonaisuuden rakentuminen, tekstien tavoitteen, kontekstin, sisällön, rakenteen ja näkökulmien erittely sekä tiedon soveltaminen omaan ilmaisuun

• tekstien monimuotoisuus, erityisesti mediatekstit ja kuvat mediassa

• tekstien moniäänisyys

• proosan erittely ja tulkinta: fiktiiviset ja faktatekstit, erityisesti romaanien ja novellien analyysi

• tiedonhankinnan ja arvioinnin taidot, verkkolukeminen, lähdekritiikki, lähdeviittaukset

• tekstien referointi, kommentointi ja aineiston pohjalta kirjoittaminen sekä yhdessä kirjoittaminen

• ryhmäviestintätaidot ja ryhmädynamiikka tavoitteellisessa ryhmäkeskustelussa

 

ÄI2 Kieli, kulttuuri ja identiteetti

Opiskelijan käsitys kielen ja muiden ilmaisutapojen merkityksiä rakentavasta luonteesta, kielen vaihtelusta, kulttuurin merkityksestä ja vuorovaikutuksesta monipuolistuu. Opiskelija saa yleiskuvan siitä, mikä merkitys kielellä ja kulttuurilla on yksilön identiteetille ja yhteiskunnalle.

Kurssin tavoitteena on, että opiskelija syventää kieli- ja tekstitietoisuuttaan sekä ymmärtää kielen ja kirjallisuuden yhteiskunnallisen, yksilöllisen, yhteisöllisen ja merkityksiä rakentavan tehtävän, oppii ymmärtämään kielen rakenteita ja käyttämään kieliopillisia käsitteitä tekstejä eritellessään, ymmärtää suomen kielen aseman maailman kielten joukossa, ymmärtää Suomen kulttuurisen ja kielellisen moninaisuuden, äidinkielen ja kielitaidon sekä tiedon- ja tieteenalojen kielten merkityksen, oppii suunnittelemaan, muokkaamaan ja laatimaan puhuttuja ja kirjoitettuja asiatekstejä, antamaan ja vastaanottamaan palautetta sekä arvioimaan puhe- ja kirjoitustaitojaan.

Keskeiset sisällöt

• kielen, kirjallisuuden ja kulttuurin merkitys identiteetin rakentamisessa

• kielen rakenteiden ja muiden merkityksiä rakentavien ilmaisutapojen analyysi, kielen metaforisuus

• suomen kielen vertailu muihin kieliin, kielen vaihtelu ja muuttuminen, kirjakielen normit, kehittäminen ja ohjailu, Suomen kielellinen ja kulttuurinen moninaisuus, kielen ja kulttuurin yhteys, monikielisyys, kielten elinvoimaisuus

• kurssin teemaan liittyviä fiktiivisiä ja faktatekstejä

• kirjoittaminen prosessina: ideointi, suunnittelu, aiheen rajaus ja näkökulman valinta, jäsentely, palautteen antaminen ja vastaanottaminen, muokkaaminen, tyylin hionta, otsikointi ja viimeistely

• informatiivisen puheenvuoron rakentaminen ja esittäminen sekä palautteen antaminen ja vastaanottaminen

 

ÄI3 Kirjallisuuden keinoja ja tulkintaa  

Opiskelijan käsitys kaunokirjallisuudesta, kielen taiteellisesta tehtävästä ja sen kulttuurisesta merkityksestä syvenee. Opiskelija harjaantuu tulkitsemaan kaunokirjallisia tekstejä ja nauttimaan kaunokirjallisuudesta sen eri muodoissaan.

Kurssin tavoitteena on, että opiskelija harjaantuu lukemaan fiktiivisiä tekstejä analyyttisesti ja eläytyen sekä omaa lukemistaan reflektoiden, syventää käsitystään kaunokirjallisuudesta ja sen vaikutuskeinoista, monipuolistaa taitoaan eritellä ja tulkita kaunokirjallisuutta sopivaa käsitteistöä ja lähestymistapaa hyödyntäen ja oppii perustelemaan tulkintaansa, oppii ymmärtämään kielen poeettista luonnetta ja syventää ryhmäviestintätaitojaan.

Keskeiset sisällöt

• kaunokirjallisuuden lajit sekä niiden moninaisuus ja muuttuvuus

• monitulkintaisuus, kielen kuvallisuus ja tekstuaaliset keinot kaunokirjallisuudessa ja omissa teksteissä

• proosan, lyriikan ja draaman erittely ja tulkinta, erityisesti näytelmien ja runojen analyysi

• monimuotoisten tekstien kerronnan ja ilmaisun tarkastelua, esimerkiksi teatterin, elokuvan ja taidekuvien erittelyä ja tulkintaa

• kirjallisuuden pohjalta kirjoittaminen

• tavoitteellinen kirjallisuuskeskustelu sekä keskustelun erittelyä ja arviointia ryhmä- taitojen näkökulmasta

 

ÄI4Tekstit ja vaikuttaminen  

Opiskelija oppii tarkastelemaan monimuotoisia tekstejä ja niiden ilmaisutapoja sekä vuorovaikutusta erityisesti vaikuttamisen ja osallisuuden näkökulmista. Hän perehtyy vaikuttamisen ja argumentoinnin keinoihin sekä syventää niihin liittyviä tietoja ja taitoja.

Kurssin tavoitteena on, että opiskelija syventää kriittistä lukutaitoaan, erityisesti medialukutaitoaan, osaa perustella niin kirjoittajana kuin puhujanakin monipuolisesti näkemyksiään, oppii tarkastelemaan ja arvioimaan tekstejä ja niiden välittämiä arvoja esimerkiksi ideologisista ja eettisistä lähtökohdista ja osaa tarkastella kirjallisuuden, muun taiteen ja median yhteiskunnallista vaikutusta ja kulttuurista merkitystä.

Keskeiset sisällöt

• vaikuttamisen ja argumentoinnin tavat sekä retoriset keinot

• vaikuttamisen kielelliset ja visuaaliset keinot

• tekstien ideologisuuden tunnistaminen, mielipiteen ja tutkimustiedon erot, tiedon ja tieteenalojen puhetavat ja näkökulmat, tiedonhankinta ja -hallinta, viestinnän eettisyys

• sananvapaus, sensuuri, lähdekritiikki, tekijänoikeudet, mediakritiikki

• kantaa ottavan ja vaikuttavan kauno- ja tietokirjallisuuden keinoja ja lajeja

• argumentointitaidot, kantaa ottavien kirjoitusten ja puheenvuorojen harjoittelu

 

ÄI5Teksti ja konteksti  

Opiskelija oppii tarkastelemaan tekstejä ja niiden konteksteja. Opiskelija harjaantuu erittelemään, tulkitsemaan ja tuottamaan erityylisiä ja -lajisia tekstejä.

Kurssin tavoitteena on, että opiskelija oppii tarkastelemaan tekstejä niiden maantieteellisissä, kielellisissä, ajallisissa ja kulttuurisissa konteksteissa ja suhteessa muihin teksteihin, oppii erittelemään tekstien tyylipiirteitä, kehittää ja laajentaa omia suullisia ja kirjallisia ilmaisutapojaan, tuntee suomalaisen kaunokirjallisuuden ja maailmankirjallisuuden keskeisiä teoksia sekä teemoja ja osaa sijoittaa ne kulttuurikontekstiinsa.

Keskeiset sisällöt

• tekstien tarkastelua ihmiskuvan, maailmankuvan, arvo- ja aatemaailman ilmentäjinä sekä tekstin ilmestymisajankohdan että nykyajan kontekstissa

• tyylin vaikutus tekstiin ja kielenhuoltoa tyylin näkökulmasta

• suomalaisen ja maailmankirjallisuuden keskeisiä teoksia

• kirjallisuusaiheisia kirjoitus- ja puhetehtäviä, esimerkiksi puheenvuoro, draama, essee

 

ÄI6 Nykykulttuuri ja kertomukset

Kurssi on tarkoitettu yo-kirjoituksiin valmistautuville opiskelijoille. Opiskelija oppii tarkastelemaan nykykulttuurin ilmiöitä erityisesti kertomusten ja kertomuksellisuuden näkökulmasta. Kurssin tavoitteena on, että opiskelija perehtyy ajankohtaisiin teksteihin ja ilmiöihin, syventää käsitystään kielen ja tekstien merkityksestä kulttuurissa, syventää käsitystään kertomuksista ja kertomuksellisuudesta kulttuurien keskeisenä ilmiönä sekä kerronnan ja ilmaisun keinoista, tuntee Suomen ja muiden maiden nykykirjallisuuden ja -kulttuurin keskeisiä teoksia ja teemoja sekä oppii toimimaan eettisesti ja rakentavasti vuorovaikutustilanteissa.

Keskeiset sisällöt

• tekstien ymmärrettävyyden, havainnollisuuden ja eheyden harjoittelua sekä kielenhuoltoa

 • kirjoittaminen monipuolisen aineiston pohjalta, kuten fiktiivisten ja faktatekstien sekä monimuotoisten tekstien pohjalta

• tekstitiedon ja -analyysin syventäminen, kielen, kirjallisuuden, kuvan ja median käsitteiden käyttö tekstien erittelyssä, tulkinnassa ja arvioinnissa

• fiktiivisten ja faktatekstien sekä monimuotoisten tekstien analysointia eri näkökulmista, esseen kirjoittamisen harjoittelu