Ruotsi (RUB)

Ruotsi (B-oppimäärä) LOPS 2021 (https://www.oph.fi/fi/koulutus-ja-tutkinnot/lukion-opetussuunnitelmien-perusteet)


PAKOLLISET OPINTOJAKSOT


RUB11 Opiskelutaidot ja kieli-identiteetin rakentaminen (1 op)

 Moduulin tehtävä on johdattaa ja motivoida opiskelijaa lukion toisen kotimaisen kielen opintoihin ja kasvattaa opiskelijan tietoisuutta omasta kieli- ja kulttuuri- taustastaan vuorovaikutuksessa ryhmän kanssa. Moduulintehtävänä on myös vahvistaa opiskelijan tietoisuutta ruotsin kielen taustasta, historiasta ja ase- masta Suomessa sekä ohjata opiskelijaa löytämään ruotsin kielen vaikutuksesta kertovia kielellisiä ja kulttuurisia piirteitäomasta arjesta ja yhteiskunnasta.

 Tavoitteet

Moduulin tavoitteena on, että opiskelija

•      tunnistaa olemassa olevaa kielitaitoaan ja omia vahvuuksiaan

•      rohkaistuu käyttämään ruotsin taitoaan arkipäiväisissä vuorovaikutustilan- teissa painottaen suullista viestintää

•      kehittää omia opiskelustrategioitaan ja vuorovaikutustaitojaan ja löytää itselle sopivia työtapoja

•      syventää tietämystään suomen ja ruotsin kielten vaikutuksesta toisiinsa sekä Suomessa vallitsevista kieliolosuhteista

•      pystyy suhteuttamaan ruotsin kielen osaamistaan oppimäärän opiskelulle määriteltyyn  taitotasoon B1.1.

Keskeiset sisällöt

•      opiskelijan kieliprofiilin laatiminen tai täydentäminen sekä omien tavoitteiden asettaminen

•      kielitietoisuus, monikielisyys, kielten väliset suhteet

•      omaa oppimista edistävien työkalujen löytäminen ja hyödyntäminen

 

RUB12 Ruotsin kieli arjessani (3 op)

 Moduulin tehtävänä on kannustaa opiskelijaa käyttämään ruotsia rohkeasti ja kehittämään omia vuorovaikutustaitojaan eri tilanteissa.

 Tavoitteet

Moduulin tavoitteena on, että opiskelija

•      osaa kertoa ruotsiksi omasta elämästään, ihmissuhteistaan ja lähiympäris- töstään eri tilanteissa erilaisia viestintäkanavia käyttäen

•      kehittää keskustelu- ja kuuntelutaitojaan ruotsiksi

•      kehittää palautteen antamisen ja vastaanottamisen sekä osaamisensa arvi- oinnin taitoja.

 Keskeiset sisällöt

•      ruotsin kielen käyttö opiskelijan arkipäivään liittyvissä vuorovaikutustilanteissa

•      oma elämä, ihmissuhteet ja lähiympäristö

•      yksilön ja yhteisön hyvinvointi

•      ääntämisen harjaannuttaminen

RUB13 Kulttuuri ja mediat (2 op)

Moduulin tehtävänä on vahvistaa opiskelijan monilukutaitoa ja erilaisten tekstien tulkitsemis- ja tuottamistaitoja ruotsinkielisiä medioita hyödyntäen

Tavoitteet

Moduulin tavoitteena on, että opiskelija

•      tuntee suomenruotsalaisia, ruotsalaisia ja muita pohjoismaisia kulttuuri- ilmiöitä

•      tuntee ruotsinkielisiä medioita

•      osaa hyödyntää ruotsinkielisiä lähteitä tiedonhaussa

•      pystyy seuraamaan ruotsinkielisiä uutistekstejä ja ymmärtää pääasiat niistä.

 

Keskeiset sisällöt

•      suomenruotsalaiset ja muut pohjoismaiset kulttuuri-ilmiöt

•      ruotsinkieliset mediat

•      opiskelijoita kiinnostavat ajankohtaiset aiheet ruotsiksi

 

RUB14 Ympäristömme (2 op)

Moduulin tehtävänä on vahvistaa opiskelijan monilukutaitoa ja erilaisten tekstien tulkitsemis- ja tuottamistaitoja hyödyntäen erilaisia oppimisympäristöjä. Opiske- lija tutustuu moduulissa erilaisiin tekstityyppeihin.

 Tavoitteet

Moduulin tavoitteena on, että opiskelija

•      osaa tulkita erilaisia tekstejä, jotka käsittelevät maailman erilaisia elinympä- ristöjä, kulttuureja ja yhteiskuntia

•      harjoittaa erityisesti kirjallisia tekstintuottamistaitojaan aiheena mielipiteen ilmaisu

•      pystyy tuottamaan lyhyen ohjatun tekstin moduulin aihepiiristä.

•      rohkaistuu ruotsin kielen käyttäjänä erilaisissa opiskeluun ja työntekoon liit- tyvissä vuorovaikutustilanteissa

•      pohtii jatko-opintojaan, urasuunnitelmiaan sekä valmiuksiaan elinikäiseen oppimiseen.

Keskeiset sisällöt

•      kulttuurinen moninaisuus

•      erilaiset elinympäristöt

•      ajankohtaiset yhteiskunnalliset aiheet opiskelijoiden näkökulmasta

 

RUB15 Opiskelu- ja työelämä (2 op)

 Moduulin tehtävänä on, että opiskelija tutustuu mahdollisuuksiin opiskella ja tehdä töitä ruotsin kielellä ja tutustuu pohjoismaiseen ja muuhun kansainväli- seen yhteistyöhön.

Tavoitteet

Moduulin tavoitteena on, että opiskelija

•      kehittää tietämystään tekstilajeista, jotka liittyvät keskeisesti opiskeluun, työ- elämään ja itsenäistymiseen

Keskeiset sisällöt

•      opiskelu, ammatit ja työelämä opiskelijan ja yhteiskunnan näkökulmasta

•      tulevaisuuden suunnitelmat

•      vuorovaikutustilanteet ja tekstit, jotka liittyvät jatko-opiskeluun ja työelämään

•      opiskelijan elämänhallinta

•      kieliprofiilin täydentäminen tulevaisuuden tarpeita varten

•      erilaisten hakemusten laatiminen


 VALTAKUNNALLISET VALINNAISET OPINNOT

Valinnaisten opintojen erityisenä tavoitteena on ohjata opiskelijaa muodostamaan kokonaiskäsitys kielitaitonsa tasosta opintojen päättövaiheessa sekä auttaa opiskelijaa löytämään keinoja kehittää osaamistaan.Valinnaisissa opinnoissa kerrataan oppimäärän pakollisissa moduuleissa käsiteltyjä aihepiirejä tai täy- dennetään niitä opiskelijoiden mielenkiinnon ja tarpeiden mukaan. Kieliprofiilia täydennetään tavoitteellisesti opiskelijanomien tarpeiden mukaan

 

RUB16 Viesti ja vaikuta puhuen (2 op)

 Moduulin tehtävänä on syventää opiskelijan taitoa tuottaa ruotsin kieltä suulli- sesti, ymmärtää puhuttua ruotsin kieltä ja rakentaa dialogia. Moduuliin sisältyy Opetushallituksen tuottaman suullisen kielitaidon kokeen tai erillisenohjeistuk- sen mukaisten näyttöjen suorittaminen.

 Tavoitteena

Moduulin tavoitteena on, että opiskelija

•      vankentaa puhumisen sujuvuutta

•      tuottaa valmistelua edellyttävän suullisen esityksen

•      tiedostaa suullisen osaamisensa tason ja kehittämistarpeensa ja saa tästä palautetta.

Keskeiset sisällöt

•      vuorovaikutustilanteet, dialogin rakentaminen

•      puhumisen eri piirteet

•      aitojen ruotsinkielisten kontaktien monipuolinen tarjoaminen opiskelijalle eri- laisissa ympäristöissä

 RUB17 Kestävä elämäntapa (2 op)

 Moduulin tehtävänä on syventää oppimäärän pakollisten moduulien teemojen käsittelyä ekologisen, taloudellisen sekä sosiaalisesti ja kulttuurisesti kestävän elämäntavan näkökulmasta ottaen huomioon opiskelijoiden tarpeet tai kiinnos- tuksen kohteet.

Tavoitteet

Moduulin tavoitteena on, että opiskelija

•      syventää taitoaan tulkita ja tuottaa ruotsin kieltä erilaisissa kirjallisissa vuorovaikutustilanteissa ja erilaisille yleisöille

•      laajentaa sosiaalisen median tuntemustaan käyttäen ruotsin kieltä

•      tutustuu kansallisissa kielitutkinnoissa vaadittavaan ruotsin taidon osaami- seen.

 

Keskeiset sisällöt

•      kestävä kehitys ja elämäntapa erityisesti opiskelijan näkökulmasta

•      eettisyys ja vastuullisuus sosiaalisen median käytössä, sananvapaus


KUNTAKOHTAISET SOVELTAVAT KURSSIT

RUB09 Abien kertauskurssi
Valmistaudutaan ylioppilaskirjoituksiin kertaamalla, syventämällä ja kokoamalla edellisten kurssien sisältöjä ja kielioppia. Vankennetaan kuullunymmärtämistä.

RUB08 Ruotsin johdantokurssi
Kerrataan peruskoulun oppimäärää ja vahvistetaan pohjaa ruotsin opinnoille.

 

Lippukuva: photopin.com