Englanti (ENA)

Englanti (A- oppimäärä) LOPS 2021  (https://www.oph.fi/fi/koulutus-ja-tutkinnot/lukion-opetussuunnitelmien-perusteet)


PAKOLLISET OPINTOJAKSOT

ENA1 Opiskelutaidot ja kieli-identiteetin rakentaminen (1 op)

Moduulin  tehtävänä  on  avata  lukion kieltenopiskelun  tavoitteita  suhteessa  jat-kuvaan oppimiseen ja tulevaisuuden tarpeisiin muutosten monikielisessä maail- massa. Moduuli totuttaa opiskelijaa lukion kieltenopiskeluun, jossa kohdekieltä käytetään  mahdollisimman  paljon. Tehtävänä  on  kehittää  opiskelijan  kielitie- toisuutta ja kieli-identiteettiä sekä itse- ja vertaisarviointitaitoja sekä vahvistaa opiskelijan ja ryhmän  hyvinvointiosaamista.

Tavoitteet

Moduulin tavoitteena on, että opiskelija

•      rohkaistuu kehittämään kielitaitoaan

•      syventää käsitystään kielitietoisuudesta ja monikielisyydestä

•      analysoi ja kehittää taitoaan käyttää itse- ja vertaisarviointia oppimista tuke- vana menetelmänä

•      monipuolistaa kieltenopiskelustrategioitaan

•      oppii hyödyntämään tarkoituksenmukaisia kieltenopiskelun apuvälineitä

•      pystyy suhteuttamaan osaamistaan taitotasoon B2.1.

 

Keskeiset sisällöt

•      henkilökohtaisen kieliprofiilin laatiminen

•      tavoitteiden asettelu kielten opiskelulle

•      monikielisyys voimavarana

•      erilaisiin teksti- ja tyylilajeihin tutustuminen

•      toisiin tutustuminen, arkitiedon vaihtaminen ja vuorovaikutusosaamisen vah- vistaminen keskustellen

 

ENA2 Englanti globaalina kielenä (3 op)

Moduulin tehtävänä on tarkastella englannin kielen aseman kehittymistä lingua francana globaaleissa konteksteissa ja vuorovaikutustilanteissa, joissa englanti ei  välttämättä   ole  kenenkään  äidinkieli. Tehtävänä  on  myös tarkastella, miten kieli  ja  kielitaito  vaikuttavat  eettisesti  kestävään  toimintaan  kaikessa viestinnässä. Moduulissa avataan rakentavan vuorovaikutuksen (mediaatio) käsitettä keskeisenä kielitaidon osa-alueena.

Tavoitteet

Moduulin tavoitteena on, että opiskelija

•      tunnistaa tapoja kehittää rakentavaa vuorovaikutusta

•      kehittää rakentavan vuorovaikutuksen strategioitaan ja ongelmanratkaisu- taitojaan

•      vahvistaa vuorovaikutuksessa toimimisen taitojaan sekä kielellistä itsetuntoaan

•      syventää tietoaan englannin asemasta kulttuurisen ja kielellisen monimuotoi- suuden näkökulmasta.

Keskeiset sisällöt

•      englanti äidinkielenä, toisena kielenä, virallisena kielenä, globaalina kielenä

•      kansainvälisyys arjessa ja lähiympäristöissä, liikkuvuus

•      kansainväliset suhteet

•      rakentava vuorovaikutus, merkitysneuvottelut ja kielentäminen hyvinvoinnin ja itsetunnon rakentajana

•      puhujien eri taustat ja statusvaikutukset

•      äänteiden muodostuminen ja puheen tuottaminen; englannin variantteja ja vertailua muihin kieliin

•      viestintätyyli erilaisissa medioissa

ENA3 Englannin kieli ja kulttuuri luovan ilmaisun välineenä (2 op)

 Moduulin tehtävänä on syventää kulttuurista ymmärrystä. Moduulissa tarkastellaan  kielten  ja  kulttuurien  moninaisuutta  sekä  arvoja  ja  merkityksiä, jotka  välit- tyvät kulttuurin kautta yksilölle ja yhteisölle. Taiteiden merkitystä tarkastellaan niiden vaikuttavuuden kautta. Opiskelijaa ohjataan hyödyntämään muita opintoja tai oppimisympäristöjä sekä elämänpiirejään. Opintoihin voidaan sisällyttää laajahko luovan ilmaisun tuotos.

 

Tavoitteet

Moduulin tavoitteena on, että opiskelija

•      tekee omia tulkintoja erilaisista aihepiiriin liittyvistä teksteistä

•      pystyy tuottamaan tekstejä monipuolisesti itselle tärkeistä kulttuuriaiheista ja -ilmiöistä 

•      vahvistaa taitoa käyttää reflektointia kielenoppimisen välineenä.

 

Keskeiset sisällöt

•      luova toiminta

•      kulttuurin ja taiteen merkitys yksilölle ja yhteisölle

•      itseilmaisu identiteetin rakentumisessa

 

ENA4 Englannin kieli vaikuttamisen välineenä (2 op)

 Moduulin tehtävänä on kehittää ajattelu- ja opiskelutaitoja harjoittelemalla kriit-tisiä luku- ja tiedonhankintataitoja sekä niihin pohjautuvia soveltamisen ja tuottamisen taitoja. Moduulissa tarkastellaan osallisuuden, aktiivisen toimijuuden ja demokratian rakentumista englannin kielellä kielellisesti, kulttuurisesti ja katso- muksellisesti  monimuotoisessa maailmassa.

 Tavoitteet

Moduulin tavoitteena on, että opiskelija

•      tutustuu medioissa esillä oleviin ajankohtaisiin aiheisiin ja niiden taustoihin

•      kehittää taitojaan ilmaista ja arvioida mielipiteitä sekä argumentoida tiedon perusteella

•      hyödyntää erilaisia tietolähteitä, oppimisympäristöjä ja tapoja tuottaa tekstejä.

 

Keskeiset sisällöt

•      vaikuttaminen kansalaisyhteiskunnassa

•      ihmisoikeuskysymykset, tasa-arvo

•      yksilön vastuut ja velvollisuudet, sananvapaus

•      neuvottelemisen taidot (arkiset–institutionaaliset)

•      median rooli asenteiden muokkaajana


ENA5 Kestävä tulevaisuus ja tiede (2 op)

Moduulin tehtävänä on syventää opiskelijan tiedonhankinnan taitoja, erityisesti lähteen luotettavuuden tarkastelun näkökulmasta, ja vahvistaa hänen tekstin tulkitsemisen ja tuottamisen taitojaan. Tehtävänä on myösvahvistaa opiskelijan taitoja esittää kysymyksiä ja etsiä vastauksia tai hahmotella ratkaisuja itsenäisesti ja ryhmän jäsenenä.

 Tavoitteet

Moduulin tavoitteena on, että opiskelija

•      oppii käyttämään asiayhteyteen sopivia lukustrategioita ja tiivistämisen taitoja

•      kehittää taitojaan raportoida jäsennellysti havainnoista itseään kiinnostavista aiheista yksin ja ryhmässä.

Keskeiset sisällöt

•      opiskelijoita kiinnostavat tiedon- ja tieteenalat

•      erilaiset tulevaisuudenvisiot

•      kestävää tulevaisuutta rakentavat innovaatiot; mahdollisuudet ratkaista monimutkaisia ongelmia

•      yleistajuiset tekstit, lähdekriittisyys

•      englanti tieteen kielenä, tieteellisen tekstin piirteet

 

ENA6 Englannin kieli jatko-opinnoissa ja työelämässä (2 op)

Moduulin tehtävänä on syventää opiskelijan käsitystä kielitaidosta työelämätaitona ja sosiaalisena pääomana muuttuvassa maailmassa. Moduulissa pohditaan jatko- opinto- ja urasuunnitelmia sekä työntekoa myöskansainvälisessä kontekstissa.

Tavoitteet

Moduulin tavoitteena on, että opiskelija

•      vahvistaa tietämystään tekstilajeista, jotka ovat tyypillisiä mahdollisille jatko- opinto- tai urasuunnitelmille

•      rohkaistuu englannin kielen käyttäjänä erilaisissa opiskeluun ja työntekoon liittyvissä vuorovaikutustilanteissa

•      kehittää taitoaan ilmaista itseään myös muodollisissa asiayhteyksissä.

 

Keskeiset sisällöt

•      jatko-opinto- ja urasuunnitelmat; urajoustavuus

•      kieliprofiilin täydentäminen tulevaisuuden tarpeita varten

•      kansalliset tai kansainväliset yhteisöt tai yritykset työnantajina

•      työelämään astuvan opiskelijan arjen ja talouden hallinta

VALTAKUNNALLISET VALINNAISET OPINNOT

Valinnaisten opintojen erityisenä tavoitteena on ohjata opiskelijaa muodostamaan kokonaiskäsitys kielitaitonsa tasosta opintojen päättövaiheessa sekä auttaa opiskelijaa löytämään keinoja kehittää osaamistaan. Kieliprofiilia täydennetään tavoitteellisesti opiskelijan omien tarpeiden mukaan.

 

ENA7 Ympäristö ja kestävä elämäntapa (2 op)

 Moduulin   tehtävänä  on  valmistaa  opiskelijaa  maailmankansalaiseksi,  jolla on tietoa, taitoa ja tahtoa osallistua globaaleista ympäristökysymyksistä käytäviin keskusteluihin. Näkökulmia tarkastellaan opiskelijan omasta elinpiiristä käsin, mutta moduulissa tutustutaan myös kansainvälisten organisaatioiden tapoihin käsitellä kestävään elämäntapaan liittyviä kysymyksiä.

 

Tavoitteet

Moduulin tavoitteena on, että opiskelija

•      vahvistaa tiedonhakutaitojaan erityisesti lähdekritiikin näkökulmasta

•      kehittää ajattelun taitojaan hyödyntämällä kielitaitoaan erilaisten syy- seuraussuhteiden analysoimiseksi

•      osallistuu myös laajempiin suullisiin tai kirjallisiin vuorovaikutustilanteisiin.

 Keskeiset sisällöt

•      globaalit ympäristökysymykset, esimerkiksi ilmastonmuutos

•      kestävä elämäntapa opiskelijan omassa elinpiirissä

•      esimerkkejä kansainvälisistä sopimuksista tai sopimusneuvotteluista

•      ratkaisukeskeisyys

 

ENA8 Viesti ja vaikuta puhuen (2 op)

 Moduulin tehtävänä on harjaannuttaa opiskelijan monipuolista suullista kielitai- toa, jota tarvitaan kansainväliseen toimijuuteen, sekä tarjota opiskelijalle jatku- van oppimisen välineitä oman suullisen kielitaidon kehittämiseksi.Tehtävänä on myös vahvistaa neuvottelemisen taitoja sekä toisen arvostamista ja huomioon ottamista. Moduuliin sisältyy Opetushallituksen tuottaman suullisen kielitaidon kokeen tai erillisen ohjeistuksen mukaistennäyttöjen suorittaminen.

 Tavoitteet

Moduulin tavoitteena on, että opiskelija

•      syventää ymmärrystään suullisiin vuorovaikutustilanteisiin vaikuttavista tekijöistä

•      vahvistaa suullisen vuorovaikutuksen taitojaan

•      vahvistaa taitoaan ymmärtää kielen eri variantteja

•      harjoittelee valmistelua edellyttävää suullista tuottamista.

Keskeiset sisällöt

•      puhumisen eri piirteet

•      englannin käyttäjien erilaisten taustojen ja eri äidinkielten vaikutus puhetilanteisiin

•      dialogisuus

•      oppimäärän pakollisten opintojen aikana käsitellyt aiheet ja niiden täydentä- minen opiskelijoiden tarpeiden mukaan


KUNTAKOHTAISET SOVELTAVAT KURSSIT

ENA9 Kertauskurssi
Kurssi on tarkoitettu ylioppilaskirjoituksiin valmentautumiseen.

ENA11 Kohti lukioenglantia
Kurssi on tarkoitettu lukio-opintoja aloittaville. Kurssilla kerrataan peruskoulun kieliainesta ja annetaan ohjeita kieltenopiskeluun lukiossa.